Cursos d’estiu 2018

Dades personals

Dades acadèmiques

Cursos

Setmana del 25 al 29 de juny

Setmana del 2 al 6 de juliol

Setmana del 9 al 13 de juliol

Import de la inscripció

Recorda que un cop finalitzada la inscripció

- Ens has d'enviar una còpia del teu document d'identitat.
- Si ets menor de 18 anys en el moment de la inscripció has d'imprimir el document d’autorització paterna/materna i l'has d'enviar complimentat i escanejat, juntament amb la còpia del document d'identitat, al correu electrònic de contacte.

 *Sense la recepció d’aquests documents la teva inscripció no serà vàlida.

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

Un cop formalitzada la inscripció l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.